කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පසු නැවත උපකාරක පංති ජුනි 29දා සිට ආරම්භ කිරීමට අප ආයතනය තීරණය කර ඇත. ඒ සෞඛ්‍ය අංශ වල නීති හා උපදෙස් වලට අනුකූලව සමාජ දුරස්ථබාවය රැකෙන පරිදි දරුවාගේ උපරිම ආරක්ශාව තහවුරු වන පරිදිය. සෑම විශයකම මග හැරුණ විෂය කොටස් ආවරණය කිරීමට අමතර පංති පැවැත්වීමට ද ඇදුරු මඩුල්ල තීරණය කර ඇත. මේ පිළිබද දැනුවත් කිරීමක් පංති මට්ටමින් ඉදිරියේ දී සිදුවේ.