ඉන්දික දිද්දුගොඩ සර්ගේ ගණිතය පංති වලට පවතින ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සාමාන්‍ය පංතියට සහභාගී වීමට අපොහොසත් හෝ ඔන්ලයින් පංති වලට සහභාගී වීමට ප්‍රිය කරන දරුවන් වෙනුවෙන් දැන් ගණිතය ඔන්ලයින් පංති ආරම්භ වෙයි. මෙය මාතර සුරත අධ්‍යාපන ආයතනය සමග සහයෝගයෙන් සිදුවෙයි. වැඩිදුර විස්තර සදහා පිවිසෙන්න http://surathaonline.lk

ඔන්ලයින් පංති කාලසටහන ලබාගැනීම සදහා