• රුහුණු විශ්ව විශ්ව විද්‍යාලයේ B.Sc විද්‍යා උපාධිධාරියෙකු වීම.
  • මාතර කලාපයේ පාසලක විද්‍යා ආචාර්යවරයෙකු වීම.
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන එකම විද්‍යා පන්තිය වීම.
  • අඛණ්ඩව වසර 17 ක අත්දැකීම් සපිරි ගුරුවරයෙකු වීම.
  • ප්‍රදේශයේ වැඩිම A සහ B ප්‍රතිශතයක් සහිත විද්‍යාව පන්තිය සහ 100% ක ප්‍රත්ඵල සහිත විද්‍යා පන්තිය වීම.
  • මාතර කලාපයේ පාසල් ගුරුවරු 250 කට අධික පිරිසකගේ තම දරුවන් සහභාගී කරවන එකම විද්‍යා පන්තිය වීම.