සියාත්‍රා අපි විනයවත් අධ්‍යාපනයකට මං පාදන්නෙමු.

සිසුන්ගේ විනය නිවැරදිව පවත්වා ගැනීම.

Being disciplined is most essential for better education. Discipline is compulsory in students' life because education is not completed without discipline.

විෂය නිර්දේශය ගැන පුළුල් අවෙබා්ධයක් ඇති පාසල් ගුරුවරු පමණක් ආයතනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම.

Well-trained and qualified teachers is one of the key factors affecting students' learning outcomes.

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇතුළු සියළු පහසුකම් පන්තිය තුල දරුවන්ට ලබාදීම.

Facilities offered by a school affect the health, behavior, engagement, learning, and growth of the students.

Meet Instructors

අත්දැකීම්, මානුෂික ගුණාංග වලින් පරිපූර්ණ වූ දක්ෂතම ගුරුපවුර

Chandani Miss

Extra Class

Sarath Kandambi

Sinhala

Indika Diddugoda

Mathematics Special Classes

What Students Say?

ආයතනය හා ඇදුරු මඩුල්ල ගැන දරුවන්ගේ අදහස්

Join Thousand of Happy Students!

Subscribe our newsletter & get latest news and updation!